Regulamin – Lau Jewellery
Ta witryna w ograniczonym stopniu obsługuje Twoją przeglądarkę. Zalecamy przejście na Edge, Chrome, Safari lub Firefox.

Darmowa dostawa od 399 PLN

Regulamin

1. DEFINICJE

ADRES POCZTOWY imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

DANE FIRMY
Lau s.c Marta Gajewska-Sąsiadek Szymon Kaspruś
ul. Nadwiślańska 11/111
30-527 Kraków
e-mail: contact@laujewellery.com
telefon: 512 44 77 83

DOSTAWA – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw
DOWÓD ZAKUPU – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
KARTA PRODUKTU – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
KLIENT – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
KONSUMENT – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
KOSZYK – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
KUPUJĄCY – zarówno Konsument, jak i Klient.
MIEJSCE WYDANIA RZECZY – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazanew zamówieniu przez Kupującego.
MOMENT WYDANIA RZECZY – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
PŁATNOŚĆ – Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartąpłatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
Visa ,Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.W przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot na rachunek karty użytej do płatności) [np. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcjędokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia na terenie Polski wynosi do 3 dniu roboczych.
PRAWO KONSUMENCKIE – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
PRODUKT – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może byćprzedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miaryprzy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
PRZEDMIOT UMOWY – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – przedmiot umowy.
PUNKT ODBIORU – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienionew zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
RZECZ – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
SKLEP – serwis internetowy dostępny pod adresem http://laujewellery-pl.stackstaging.com/, zapośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
SPRZEDAJĄCY :
Lau s.c Marta Gajewska-Sąsiadek Szymon Kaspruśul. Nadwiślańska 11/111
30-527 Kraków
NIP: 6793173803 REGON: 381121079
SYSTEM – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
TERMIN REALIZACJI – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
UMOWA – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
WADA – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
WADA FIZYCZNA – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel wumowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności tezostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za
którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpiłwedług instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógłznać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
WADA PRAWNA – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego złożone za
pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. 2. WARUNKI OGÓLNE
UMOWA zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
MIEJSCE WYDANIA RZECZY musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
SPRZEDAJĄCY jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych
postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
SPRZEDAJĄCY informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
SPRZEDAJĄCY zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność
działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.laujewellery.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
KUPUJĄCY może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podaćlogin i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
SPRZEDAJĄCY stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
KUPUJACY zobowiązany jest do:
niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.
3. ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA
Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemupłatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na
koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformowało tym Sprzedającego.
Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
Realizacja zamówienia Klienta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.
4. PŁATNOŚCI I TRANSPORT
W sklepie internetowym za złożone zamówienie można dokonać płatności w następujący sposób:

Przelewem bankowym
Poprzez zintegrowany ze sklepem system płatności!Towar dostarczany jest za pośrednictwem Poczty Poskiej lub firmy kurierskiej5. PARAGONY I FAKTURY
Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon.
Paragon należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji. Na życzenie klienta wystawiana jest faktura VAT po uprzednim podaniu niezbędnych danych.

6. GWARANCJA
Wszystkie produkty LAU JEWELLERY są objęte 6-cio miesięcznym okresem gwarancji od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wszystkie defekty wynikające z winy producenta.

Gwarancja nie obejmuje:

– naturalnego zużycia

– uszkodzeń mechanicznych

– podczas złożenia zamówienia

– wad jawnych widocznych w dniu zakupu przy założeniu, że kupujący miał ich świadomość

REGULAMIN PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA

Biżuteria pozłacana powinna być ściągana za każdym razem, kiedy bierzemy prysznic, sprzątamy, używamy kosmetyków lub perfum, ponieważ produkty pozłacane nie mogą mieć kontaktu chemikaliami i wilgocią, pod ich wpływem złocenie może ulec uszkodzeniu.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były jak najbardziej wytrzymałe, jednak biżuteria jest wytworem delikatnym, dlatego zalecamy zdjąć ją podczas przebierania lub snu, biżuteria bowiem może zaczepić się o tkaninę, połamać lub zerwać.

Gwarancja jest uwzględniana tylko po okazaniu przez Kupującego dowodu zakupu.

7. ZWROTY , WYMIANY , REKLAMACJE
• Zwroty
Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, kupujący ma prawo do rezygnacji z zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest przekazanie do firmy LAU s.c informacji o odstąpieniu w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru oraz odesłanie towaru w stanie nienaruszonym, bezśladu użytkowania, kompletnym i nieuszkodzonym przez klienta w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu.

Zwrot wartości towaru zostanie dokonany na wskazane konto w terminie do 14 dni roboczych od dnia przyjęcia zwrotu przez obsługę sklepu.

Zwracany towar należy odesłać wraz z paragonem, oryginalnym pudełkiem oraz wypełnionym formularzem zwrotu znajdującym się w zakładce kontakt, przesyłką kurierską na koszt Zwracającego bądź doręczyćosobiście.

Produkty wykonane na zamówienie indywidualne klienta nie podlegają zwrotom ani wymianom.

uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania i nieodpowiedniej konserwacji ( regulamin prawidłowego użytkowania znajduję się w podpunkcie poniżej )

• Wymiana
Zakupione produkty klient może wymienić na inny model. Towar należy odesłać w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki (decyduje data odbioru na dowodzie dostawy). Artykuły odesłane w terminie późniejszym nie będą przyjmowane.

Wymiana zakupionego produktu jest możliwa jedynie gdy towar odsyłany jest w stanie nienaruszonym, bez śladu użytkowania, kompletnym i nieuszkodzonym przez klienta w oryginalnym opakowaniu. Towar należy zapakować w opakowanie ochronne (karton) zapobiegającym pognieceniu i zniszczeniu. Do przesyłanego do nas towaru dołączyć oryginalny dowód zakupu. Koszty związane z wymian pokrywa kupujący.

Warunki reklamacji:
Jeżeli zamówiony przez klienta produkt nie jest zgodny ze specyfikacją zamówienia, lub posiada wady, sklep po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji wymieni wadliwy produkt na nowy lub zwróci jego równowartość.

Aby złożyć reklamację Kupujący musi poinformować sklep o chęci złożenia reklamacji poprzez przesłanie takiej informacji na adres mailowy : contact@laujewellery.com . Sprzedawca musi w ciągu 14 dni rozpatrzeć reklamację zakupionego produktu. Jeżeli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona Kupujący zobowiązany jest odesłać reklamowany produkt w opakowaniu ochronnym (karton) zapobiegającym pognieceniu i zniszczeniu na adres.

Do przesyłanego towaru należy dołączyć oryginalny dowód zakupu. Koszty związane z wysyłkąpokrywa kupujący.

8. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH :
Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanieprzez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Koszyk

Nie można już kupić więcej produktów

Twój koszyk jest pusty